ما قدم هایی در جهت بهبود رابطه شما با غذا بر می داریم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که امکان رشد ، ثبات و حمایت را فراهم کند.

می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را دنبال کنید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید ، بنابراین می توانید از وسواس غذایی و رژیم غذایی رها شوید ، وزن متعادلی را حفظ کرده و با غذا و بدن خود رابطه مثبت برقرار کنید.