چرخ پیتا به بلمونت می آید


به نظر می رسد که چرخ پیتا در حال طوفان در شهرستان گاستون است. آنها از دالاس شروع کردند، در مرکز شهر گاستونیا افتتاح شدند و اکنون در بلمونت در فضای میخانه پریمیوم Glenway افتتاح می شوند. آنها در آنجا به خوبی عمل خواهند کرد.

پست چرخ پیتا به بلمونت می آید اولین بار در مجله Gaston Alive.