پیام جدید اولیانوف درباره برجامبه گزارش صدای ایران، اولیانوف نوشت: هرگونه پیشنهاد جدید برای تهیه پیش نویس، مذاکرات در وین در خصوص برجام را به طور عینی طولانی می کند.

ممکن است مایه تاسف باشد، اما شرکت کنندگان این حق را دارند که مطابق با رویه عادی دیپلماسی چندجانبه، تغییراتی را در متن درخواست کنند.