پسر ۱۷ ساله زورگیر پس از اذر و خفه کردن زنان در بهشت‌زهرا اموالشان را می‌کرد!


پسر ۱۷ ساله زورگیر پس از اذر و خفه کردن زنان در بهشت‌زهرا اموالشان را می‌کرد!

او سوار بر موتور می‌شد و پلاکش را مخدوش می‌کرد. در مقابل در ورودی بهشت ​​زهرا می‌رفت و هر زن تنهایی را می‌دید که با ماشینش وارد آنجا می‌شد تعقیب می‌کرد و وقتی سرار می‌رفت موقعیت را می‌سنجید و اطراف را زیرنظر می‌گرفت، اگر شلوغ بود و آن طرف پای قبرها آدم نشسته بود بیخیال می‌شد. اگر خلوت بود و کسی در آن اطراف وجود نداشت به سمت طعم‌ها هجوم می‌برد و با یک دست دهانش را از پشت سر می‌گرفت تا فریاد نکشد و با دست دیگر گردنش را می‌گرفت، سپس آنها را تهدید می‌کرد که اگر حرفی بزنند جانشان در خطر است و آنها وحشتناک بودند. چاره‌ای جز سکوت نمی‌دیدند. بعد از طعمه‌ها را به مقابل درختی در آن محدوده می‌کشند و پس از آذر و اذیت طلاهایشان را می‌کردند.

او معمولاً هفته‌ای است که می‌شود و چون هفته‌ها به‌خصوص پنجشنبه و جمعه بهشت ​​زهرا خیلی شلوغ می‌شود و اصلاً زمان مناسبی برای تصادف‌هایش نبود.

پس از آن تمام طلاهایشان را می‌کردند، با چاقو تهدیدشان می‌کردند که اگر فریاد بزنند برمی‌گردانند و جانشان را می‌گیرند و آن‌ها هم بهت‌زده می‌مانند و در یک چشم بهم زدن پا به فرار می‌گذاشتند و سوار بر موتور دور می‌شوند.