پرونده فساد شهرداری ارومیه به کجا رسید؟له صدای ایران از مشرق به نقل از دادگستری آذربایجان غربی، در این راستا گزارشات گزارش اصلی پرونده (شهردار اسبق ارومیه) است که در ضمن قرائت کیفرخواست احصاء، عبارتند از مشارکت در ارتش از طریق تشکیل غیر قانونی کمیته فنی، تبانی در قراردادهای سرمایه گذاری. اجرای، تبانی در پروژه شهربازی چی چست، مباشرت و مشارکت در تضییع اموال عمومی و بیت المال سردستگی گروه مجرمانه با همکاری اراذل و اوباش به منظور تباتی علیه اعراض و نفوس مردم، مباشرت در ارتش از طریق اخذ قطعه زمین و مباشرت و مشارکت در اختلاس. است.

سایر برنامه‌ها هم سازه‌ای از قومیت و رشاء، تضییع حقوق دولتی، صدور دستورات خلاف قانون در ساخت و سازهای غیرمجاز، اختلاس، تبانی در انجام امور دولتی، کلاهبرداری، تبانی علیه اعراض و نفوس مردم، اهمال در انجام تکالیف قانونی و تحصیلی. مال نا مشروع در این پرونده بوده و قرار است به دادرسی و کیفرخواست در خصوص آنها صادر شود و به همه آنها در این دادگاه و تصمیم گیری انجام شود.