نظرسنجی مختصر خوش آمدید (WAB).


از حضور شما در جلسه خوشامدگویی ما سپاسگزاریم. لطفاً برای ارائه نظرات خود در مورد رویداد وقت بگذارید.

خوش آمدید

  • ژانویه ۲۶, ۲۲۱, March, 2223, March, 2227, April, 2225, May, 2222, June, 2227, July, 2224, August, 2228, سپتامبر, ۲۲۲۶, اکتبر, ۲۲۱۶, ۲۲ نوامبر

document.getElementById(“ak_js”).setAttribute(“value”, (جدید Date()) .getTime());

نظرسنجی کوتاه پس از خوش آمدگویی در هیئت (WAB) اولین بار در MCCS Cherry Point ظاهر شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر