مغز اختاپوس و مغز انسان ژن های جهشی یکسانی دارند


مغز اختاپوس و مغز انسان ژن های جهشی یکسانی دارند

ژنوم اختاپوس، مانند ژنوم ما، غنی از “ژن های جهشی” است که بیشتر آنها غیر فعال هستند. محققان با بررسی بر ترانسپوزون هایی که هنوز قادر به کپی و چسباندن هستند، عناصری از خانواده LINE را در بخش هایی از مغز که برای شناسایی این حیوانات حیاتی است، شناسایی کردند.

“کشف عنصری از خانواده LINE، فعال در مغز دو گونه اختاپوس، بسیار مهم است، زیرا به این ایده که این عناصر عملکردی دارند که فراتر از کپی و چسباندن است، پشتیبانی می کند.” سانگز، مدیر آزمایشگاه ژنومیک محاسباتی کار در این پروژه را آغاز کرد. این مطالعه توسط یک تیم بین المللی با بیش از محقق بیست از سراسر جهان انجام شد.