مصعب چه شد؟ / زندگینامه، خاطرات
وقتی عبدالملک به سمت عراق حرکت کرد مصعب به مقابله با او شتافت. عبدالملک به دلیل دوستی و رفاقتی که با او داشت، قبل از جنگ از او خواست که با هم صحبت کنند یا موضوع را به شورا ارجاع دهند. مصعب نپذیرفت و این در حالی بود که بیشتر سربازان و فرماندهان لشکر او فریفته وعده عبدالملک شده و به مروانیان پیوستند. تا آخر مقاومت کرد. مصعب تا آخر ایستاد تا کشته شد.