مصطفی تاج زاده بازداشت شدگزارش کردن صدای ایران از فارس، مصطفی تاج زاده از محکومان امنیتی فتنه ۸۸ عصر جمعه به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد.
اتهام دیگر تاج زاده نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی بود که به همین دلیل مقام قضایی دستور بازداشت وی را صادر کرد.