مری پیله یک قدم برای تکمیل پروژه پلنگ برفیبر اساس گزارش ها صدای ایرانمریم پیله وری، کوهنورد ایرانی، در قالب پروژه پلنگ برفی خود قصد دارد به قله پوبدا در قرقیزستان صعود کند.

پوبدا ۷۴۳۹ متر ارتفاع دارد و مریم پیله‌وری اولین زن ایرانی است که به آن صعود کرده است.

پله ویری قبلاً قله ۷۱۳۴ متری لنین در سال ۱۳۹۶، قله ۷۰۱۰ متری خانتانگری در سال ۱۹۹۸، قله ۷۱۰۵ کورژنوفسکایا در سال ۱۴۰۰ و قله ۷۴۹۵ سامانی را صعود کرده است.