مرگ کارگر شاغل در مخزن منطقه نفتی (امین دریانورد)گزارش کردن صدای ایرانکارگر شاغل در اداره مخازن منطقه نفتی بهرگان هنگام عزیمت به محل کار خود با خودروی شخصی در جاده دیلم – گناوه دچار سانحه رانندگی شد و جان باخت.

مرحوم «امین دریاانورد» متاهل و رسمی بود.

من باید بگویم؛ طبق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه برای بیمه شده اتفاق می افتد. در حین انجام وظیفه کلیه مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات مربوط یا ساختمانها و اماکن آن مشغول به کار بوده و یا به دستور کارفرما عهده دار انجام مأموریت در خارج از محوطه کارگاه می باشد. زمان مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجه و توانبخشی و زمان رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت صورت گرفته باشد ساعت وظیفه محسوب می شود. کارگاه. حوادثی که در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و کمک به آنها برای بیمه شده رخ دهد، حوادث ناشی از کار محسوب می شود.