مردم را ندیدن اشتباه است/ زیر بار زور نمی رویمبا توجه به صروز ایرانمحمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه در نشست اساتید دانشگاه تهران گفت: ما از یک سو زیر بار زور نمی رویم و از سوی دیگر افرادی داریم که در مقابل سخنان دروغین مقاومت می کنند. این بزرگترین عامل بازدارنده ماست.
ظریف ادامه داد: اگر فکر می کنیم می توانیم مردم را نادیده بگیریم قطعا اشتباه می کنیم. این تصور که می توان با خشونت از مردم محافظت کرد، این تصوری است که خداوند به پیامبر فرمود، شما هم نمی توانید.