مثل کینه ای که در سفر می شکند/رضا گرجی


صدای ایران– شعر زیر سروده رضا کرجی شاعر خوش ذوق کشورمان است:

مثل کینه ای که در سفر می شکند
دیدن دشمن کمر دوست را می شکند

زیرا مهلت دستور کشتن درختان را می دهد
“تبر” هر چه “اره” نیافتاد می شکند

اوج شکافتن ماه هنگام خداحافظی است
ماه در مردمک قابل مشاهده تر می شکند

قول «قضا» را گرفتیم اما
«تقدیر» آنچه در دست قدر نیست می شکند

“تو که از کوچه عاشق ما میگذری”
آخرش پایت موقع رد شدن میشکنه…!