ما هفته گذشته به این موضوع در مورد Waterbean Coffee اشاره کردیم


Waterbean Coffee یک کافی شاپ/مرکز توزیع عظیم ۸۰۰۰ فوت مربعی در گاستونیا راه اندازی خواهد کرد. این مکان اولین در نوع خود خواهد بود و از معماری و طراحی مکان ویتنام آنها الهام گرفته شده است. این چهاردهمین مکان آنها خواهد بود. آنها می گویند که نمی توانند صبر کنند تا به زودی همه را در گاستونیا ملاقات کنند!


مقاله قبلیاستیک، استیک، استیک – نحوه انتخاب و گریل بهترین ها!