مانمی‌توانیم اِز خط خط قremزعبور کnیm / hhیچ thovaفقی صwhrt enmahrd / meذaکrathart whیnt thقt thelف کdrdn yst


هیچ توافقی نمی‌گیره

احمدی بیغش،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به اعتقاد من هیچ توافقی نمی تواند گرفت، نه برجام و نه غیر برجام، این را من از روز اول گفتم.

به اعتقاد من هیچ توافقی نمی‌تواند گرفت، نه برجام و نه برجام، این را از روز اول گفتم، ‌الان هم می‌گویم زیرا هر دو طرف با هم اختلاف دارند. آنها می‌خواهند ایران از اصول خود دست بردارد، ایران هم می‌خواهد آنها را از مواضع استکباری‌شان دست بردارد.

ایران به دلیل اینکه اصولاً حقی دارد نمی‌تواند از آنها دست بردارد، در مقابل چه آمریکا و چه اروپایی‌ها خوی استکباری دارند، هم از مواضع استکباری‌شان کوتاه نمی‌آیند هیچ‌گاه توافقی صورت نگیرد.