مافیای واردات ممنوع است ما می جنگیم


گزارش کردن صدای ایران،رئیس جمهور پس از استقبال رسمی در فرودگاه اراک، در اولین برنامه خود از آذر آب و هپکو بازدید کرد.

وی در جمع خبرنگاران گفت: تولید تجهیزات فنی مهندسی و صنعتی برای کشور نیرو می آفریند و توسعه واحدهای صنعتی که دانش تخصصی دارند از اولویت های دولت سیزدهم است.

رئیسی: واردات مافیا ممنوع است.  ما می جنگیم
ما با مافیای واردات سروکار داریم

رئیسی با اشاره به مبارزه با مافیای واردات گفت: واردات محصولاتی که مدل داخلی دارند و تولید داخل را با مشکل مواجه می کنند ممنوع است و با آن برخورد خواهیم کرد زیرا این یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است.