لبخند بر لب دارم اما از درون خوشحال نیستم / با الهام از مراد خان


صدای ایران; شعر زیر توسط الهام حق مراد خان با عنوان مرداد سروده شده است:

لبخند بر لب دارم اما از درون خوشحال نیستم
اگر دل بسته باشد، روح آزاد نیست

وصف حال من معشوق تنهاست، از بدشانسی
سهم او از معشوق جز حسرت و غم نیست

فصل های زندگی که زمستان می شوند
هیچ تفاوتی بین دسامبر و مارس یا اوت وجود ندارد

مرغ نماز باید کر و کور باشد
گریه های ما چیزی جز صدای باد نیست

اگر “زلزله” عشق بیاید، همه نابود می شوند
خانه اش مبارک! چون خانه مرفهی نیست

«دیو» رفته تا در دل ها با «فرشته» بجنگد
بگو حضرت حافظ! اینها متضاد نیستند

هجوم میله ها نفسم را قطع کرد
درد زیاد است؛ اما فرصت یک گریه نیست

P/Q