قتل به دلیل صیغه/ قاتل پس از ۲۰ روز دستگیر شدگزارش کردن صدای ایراندر تحقیقات میدانی، هویت عامل جنایت به دست آمد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت ردیابی متهم فراری را آغاز کردند و پس از گذشت ۲۰ روز از قتل، کارآگاهان جنایی موفق به دستگیری متهم شدند. مظنون فراری در مخفیگاهش مرد جوان در تحقیقات گفت: با همسر صیغه ام اختلاف پیدا کردم، روز حادثه برای صحبت با او به پارک رفتم اما دوباره با هم درگیر شدیم و به دنبال این مشاجره همسرم عصبانی شد و از هم جدا شدیم

چند پسر جوان در پارک مزاحم او شده اند

وی ادامه داد: چند قدمی با هم فاصله نداشتیم که صدای فریاد او را شنیدم. وقتی به سمتش برگشتم متوجه شدم چند پسر جوان در پارک مزاحم او شده اند. با عجله به سمت آنها دویدم، چون از قبل عصبانی بودم، نمی توانستم رفتارم را کنترل کنم. خانواده ای نزدیک محل درگیری نشسته بودند و مشغول خوردن هندوانه بودند که چاقوی آنها را دیدم و در یک لحظه چاقو را برداشتم و به یکی از پسران مزاحم ضربه زدم. وقتی مرد جوان روی زمین افتاد به خودم آمدم و فرار کردم، نمی دانستم او را کشته ام اما اکنون عمیقا از کاری که کردم پشیمانم.

با اعترافات مرد جوان، وی با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران در اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت و تحقیقات از وی ادامه دارد.