فوری/ پاسخ ایران به اظهارات باید در نشست جدی


آمریکا درصدد تنش آفرینی و بحران سازی در منطقه برآمده است

کنعانی همچنین با اشاره به اولین کشور بکارگیرنده بمب است، مداخله مستمر در امور داخلی منطقه، اشغال و تجاوز نظامی، فروش انبوه سلاح و ترویج گری در منطقه اظهار کرد: آمریکا بار دیگر با توسل به سیاست شکست خورده ایران هراسی، درصدد تنش آفرینی و بحران سازی در منطقه برآمده است.

او در ادامه با اشاره به چند دهه حمایت کور و نامحدود دولت آمریکا از رژیم غاصب بیان کرد: بی دولت آمریکا شریک اصلی ادامه اشغال سرزمین فلسطین و قدس شریف، و جنایات روزمره این رژیم علیه فلسطینیان و آپارتاید و نقض سیستماتیک حقوق بشر است. علیه ملت مظلوم و مقاومت فلسطین است.