فضای مجازی با ۳۹ رزولوشن تنظیم می شودگزارش کردن صدای ایرانجلسه شورای عالی فضای مجازی عصر سه شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شد.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای عالی فضای مجازی در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور، ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، ارزهای دیجیتال و فناوری های مالی را تصویب کردند.
همچنین مقرر شد دستگاه های متولی اجرای این مصوبات حداکثر ظرف مدت سه ماه مطالب مورد نظر خود را به مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارسال کنند.

لازم به ذکر است ساماندهی فضای مجازی چند سالی است که مورد بحث دستگاه ها و واکنش های مردمی قرار گرفته است.