عوامل م theثر بر لمس پروتز سینه چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


عوامل زیادی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت تشخیص بیمار موثر است. هیچ جراحی نمی تواند تضمین کند که بیمار پس از عمل به هیچ وجه پروتز را لمس نمی کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل پروتز موافقت کرد ، باید احتمال لمس پروتز را در برخی از قسمت های بدن خود در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید