ضرب و شتم و کشتن ۲ جوان با هدف آدم ربایی/قاچاقچیان انسان دستگیر شدندگزارش کردن صدای ایران تیرماه امسال رسیدگی به پرونده آدم ربایی و ضرب و جرح دو مرد افغان و پاکستانی در دستور کار محمدامین تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی قرار گرفت.

در تحقیقات اولیه بازپرس پرونده مشخص شد ۲ مرد جوان که قصد مهاجرت به اروپا را داشتند در فضای مجازی با گروهی آشنا شده و پس از مذاکرات اولیه در منطقه چهاردیواری تهران سوار خودروی متهم شده و به سمت ماکو حرکت کردند.

از سوی دیگر بررسی ها نشان داد اعضای همین گروه پس از حضور در ماکو با چشمان بسته به مکان نامعلومی ربوده و به شدت مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفته اند.

در ادامه بر اساس ادعای شاکیان مشخص شد که متهمان پس از تعرض شدید به آنها، از ۲ مرد جوان تقاضای پول کرده و قصد دارند همه جوان ها را با عمل جراحی خارج کنند.

مالباختگان پس از مواجهه با نیت هولناک آدم ربایان در ماکو با پرداخت مبلغی هنگفت آزاد شدند و پس از حضور در تهران برای شکایت به دادسرای امور جنایی مراجعه کردند.

تحقیق تکمیلی مرتبط با این پرونده توسط محمدامین تقویان; تحقیقات بازپرس شعبه هشتم بازپرسی دادسرایی ادامه دارد و کارآگاهان پلیس آگاهی برای کشف زوایای پنهان پرونده وارد عمل شده اند.