صحبت های عبدی درباره بارداری تاج زادهگزارش کردن صدای ایراناز خبرآنلاین، عباس عبدی نوشت: کسی که اسلحه ندارد و حتی کسی را به حضور در خیابان تشویق یا تحریک نمی کند و مهمتر از آن برخورد با او فاقد حمایت عمومی است، نمونه اش همین است. فعالیت در خانه باشگاه پس چرا او را دستگیر می کنند؟

کسی که اسلحه ندارد و حتی کسی را به حضور در خیابان تشویق یا تحریک نمی کند

باید گفت چنین تقابلی با تاج زاده کارساز نیست. کسی که اسلحه ندارد و حتی کسی را به حضور در خیابان تشویق و ترغیب نمی کند و مهمتر از آن برخورد با او فاقد حمایت عمومی است، فعالیت های او در باشگاه نمونه است. پس چرا او را دستگیر می کنند؟

پاسخ را باید در نگاه طرف مقابل جست، دیدگاهی که معتقد است ادامه این حضور سیاسی می تواند بحران آفرین نیز باشد.

واقعیت این است که سطح گفتار و ادبیات سیاسی تاج زاده فراتر از سنت سیاسی متعارف جامعه است. اگرچه غیرقانونی نیست، اما با استانداردهای مرسوم مطابقت ندارد. این سطح گفتار با واقعیت عملی سیاست در ایران که منجر به نظام یک دستی در حکومت و سایر قوا شده است، هماهنگی ندارد.

به عبارت دیگر، از یک سو سطح گفتار رادیکال شده و از سوی دیگر سیاست عملی و مشارکت عمومی محدودتر شده است. این شکاف روزافزون با وجود شبکه های مجازی امکان پذیر شده است. بنابراین بازداشت شدگان تسلیم چنین شکافی نمی شوند، می دانند که مضر است و فضای سیاسی را متزلزل می کند و حتی ممکن است دیگران ثمره آن را بگیرند.

اما مشکل از اینجا شروع می شود که موضوع با دستگیری او حل نشده، بلکه فقط پاک شده و خیلی سریع از جای دیگر خودش را نشان خواهد داد. به عبارت دیگر، اگر این کار در کوتاه مدت مؤثر باشد، در بلندمدت بی تأثیر است، مگر اینکه اقدامات دیگری برای بی ربط ساختن چنین گفتار و ادبیاتی انجام شود.