شناسایی و دستگیری چند دیپلمات جاسوسی توسط سپاهگزارش کردن صدای ایراناطلاعات سپاه ادامه داد: این دیپلمات ها هنگام جاسوسی و نمونه برداری از خاک کشورمان در منطقه ممنوعه – محل برگزاری رزمایش نیروی هوافضای سپاه، شناسایی و دستگیر شدند.

اطلاعات سپاه ادامه داد: منطقه ای که این دیپلمات های جاسوس هنگام نمونه برداری از خاک دستگیر شدند در کویر مرکزی ایران قرار دارد.

نمونه برداری از خاک ایران

اطلاعات سپاه همچنین به تفصیل توضیح داد: معاون سفیر انگلیس نیز یکی از افرادی است که به همراه خانواده خود به عنوان گردشگر به کویر شهداد رفته است اما آنطور که تصاویر ثبت شده نشان می دهد این فرد به دنبال نمونه برداری از خاک در این منطقه بوده است. . این فرد پس از عذرخواهی از کشور اخراج خواهد شد.