شرط اختصاص زمین و مسکن برای خانوارها اعلام شدگزارش کردن صدای ایرانعلی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر درباره اختصاص زمین برای خانواده ها نوشت:
هیأت وزیران به منظور حمایت از خانواده، جوانان جمعیت و در راستای سیاست های کلی جمعیت، آیین نامه اجرایی واگذاری زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم یا فرزند سوم را تصویب کرد. زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه مشترکاً و انصافاً به اولیای دم واگذار می شود.»