شاه کلید رابطه سالم بین فرزند و والدین


روابط والدین و فرزندان

کودکانی که رابطه سالم با والدین دارند، به احتمال زیاد با سایر افراد اطراف خود روابط مثبت ایجاد می کنند. آنها می توانند پیوندهای امن و دوستی با سالان خود را حفظ کنند. دلبستگی ایمان با والدین به شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک می کند. همچنین به بچه ها کمک می کند تا رفتارهای اجتماعی مثبتی از خود نشان دهند.مشارکت سالم والدین در زندگی خانواده شان کمک می کند تا به نتیجه برسد که فرزندانشان می توانند از نظر اجتماعی و تحصیلی بهتر عمل کنند.

کودکانی که نسبت خود امن و مثبت با والدین دارند، مهارت ها و ارزش های اساسی را می آموزند که آنها را در مسیر موفقیت آینده قرار می دهد.