سیستم های شتاب دهنده و تابش گاما رونمایی شدگزارش کردن صدای ایرانمحمد اسلامی با اشاره به آخرین دستاوردهای سازمان انرژی اتمی گفت: در روزهای آینده از نمونه های اولیه سامانه های شتاب دهنده و پرتوهای گاما رونمایی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دور از تصور بود که ساخت این سامانه ها در کمتر از یک سال به پایان برسد. اینها دستاوردهای بزرگی هستند که قبلاً هرگز دیده نشده اند.