سختش نکن دختر! ببین ربطی به این نداره!/بتولاحمدی


صدای ایران– شعر زیر توسط بطول احمدی شاعر کشورمان سروده شده است:

سختش نکن دختر!  ببین ربطی به این نداره!/بتولاحمدی

افسرده بودن، غمگین بودن، خودکشی کردن
یک صبح خواب آلود بهمن خودکشی کرد

افتادن در خلسه ای شیرین
خودکشی پشت بخاری های باز

گذر از سیر تکامل در یک بیت:
یک “دختر” به دنیا می آید، یک “زن” خودکشی می کند

داشتن یک پایان زیبا، در اوج خوشبختی –
خودکشی با روبان و تور و دامن

ترس از رنگ زرد این آینه
خودکشی با قرص آهن هر روز

بحران معنا، بحران استقلال!
وابسته مرد….. نه! خودکشی شخصا!

… سختش نکن دختر! ببین مهم نیست!
در شعرهای ساده ام، خودکشی