زنی پس از ۴۶ سال نوزادی سنگی به دنیا آورد + عکس


جنین مرده تبدیل به ماده خارجی شده است

زهرا حاملگی خارج از رحمی داشت که جنین لوله فالوپ را ترکیده بود و در حفره شکم رشد می کرد. بعداً جنین مرده تبدیل به ماده خارجی شده است. بنابراین، بدن مادر یک پوسته آهکی در اطراف خود تشکیل داده است که جنین را مومیایی می کند. جراحان با موفقیت جنین را از بدن زهرا خارج کردند.

نتیجه گرفته شد که زهرا از حاملگی خارج رحمی رنج می برد که تخمک خود را در لوله فالوپ کاشته بود و در حین رشد همان لوله فالوپ ترکید و در حفره شکم خوابید. جنین خود را از طریق جفت به اعضای حیاتی اطراف معده زهرا چسبیده بود. این یک تصمیم سخت بود که آیا عملیات ایمن خواهد بود یا خیر.

وقتی جراحان او را عمل کردند، متوجه شدند که جنین کاملاً کلسیفی شده و یک توده سخت و سفت است. اساساً نوزاد سنگی بود که به دیواره شکم و اعضای حیاتی زهرادر هم آمیخته بود.

پس از نزدیک به ۴ ساعت، جراحان با موفقیت جنین کلسیفیه را از خارج کردند. وزن جنین ۷ پوند و طول آن ۴۲ سانتی متر بود.