زلزله ۳.۶ ریشتری علی آباد کتولگزارش کردن صدای ایرانزمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۲۱ و ۹۹ دقیقه مرز گلستان و سمنان را در حوالی علی آبادکتول لرزاند.

این زمین لرزه این در ۵۴.۹۳ طول جغرافیایی، ۳۶.۷۱ عرض جغرافیایی و ۱۰ کیلومتر عمق رخ داده است.

فاصله این زمین لرزه تا علی آبادکتول ۲۲ کیلومتر بوده است.