رنگ آمیزی کرونا شهرهای ایران امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۱


به گزارش صدای ایران، تا پایان ۲۹ مهر ۱۴۰۱ هیچ شهری در وضعیت قرمز ویروس کرونا قرار نداشت.

این در حالی است که ۱۹ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۲۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار گرفتند.

در همین حال نقشه کرونای کشور دوباره تغییر رنگ داد و ۴ شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

بر اساس آخرین گزارش هفتگی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای نارنجی رنگ تغییر کرده و از ۱۹ شهر به ۲۶ شهر رسیده است.

رنگ آمیزی کرونا شهرهای ایران امروز 29 مهر 1401
همچنین تعداد شهرهای زرد از ۲۰۳ شهر به ۱۸۸ شهر و شهرهای آبی از ۲۲۶ شهر به ۲۳۰ شهر افزایش یافته است.