دهمین مورد هاری در شهرستان گاستون گزارش شد

گربه صاحب خانه خفاش آلوده به هاری را در خانه ای در نزدیکی جاده لین وود یا کشت یا به خانه آورد. این دهمین مورد گزارش هاری در شهرستان گاستون در سال جاری است.

گربه با واکسن های خود به روز بود و یک تقویت کننده دریافت کرد.


مقاله قبلیگاستونیا برای جمع آوری زباله فله رایگان برنامه ریزی می کند