دستگیری یکی از مدیران شهرداری / ماجرا چیست؟گزارش کردن صدای ایرانشهردار تهران گفت: یکی از مدیران اداره حقوقی توسط گروه های داخل شهرداری دستگیر شده است. این موضوع یک بحث امنیتی است و تا زمانی که ابعاد آن روشن نشود نمی توان بیشتر توضیح داد.

زاکانی: برخورد با فساد را وظیفه خود می دانیم

علیرضا زاکانی افزود: برخورد با فساد را وظیفه خود می دانیم و به گونه ای عمل می کنیم که حقوق مردم به صورت عملی ادا شود.

زاکانی در مورد هویت این مدیر و علت بازداشت توضیح بیشتری نداده است.