داستان های شنبه: پزشکان بدون نقاب و یتیمان کووید


مگان مولتنی، در STAT، در مورد پزشکان بدون نقاب که بیماران آسیب پذیر خود را آلوده می کنند.

سوزان هیلیس، جوئل پاسکال، نتوالی انکونزی، و ویلیام مسمبوری در JAMA، در مورد ۱۰.۵ میلیون کودکی که یتیمی و از دست دادن مراقب را در نتیجه سرماخوردگی تجربه کرده اند.