داستان های شنبه: مه مغزی، دینگبات ها، و شکست ها


اد یونگ، در اقیانوس اطلس، با یک قطعه فوق العاده در مورد مه مغز کووید.

جاناتان جری، در دفتر مک گیل برای علم و جامعه، به بررسی هشدارهای پولی اریک فیگل-دینگ می پردازد.
جفری دی. ساکس و اساتید بیشتری از آنچه که من می توانم فهرست کنم، در لنست، یافته های کمیسیون The Lancet را ارائه می کنند که جزئیات راه هایی را که جهان در پاسخ به بیماری همه گیر شکست خورده است و پیشنهادات رو به جلو را شرح می دهد.