داستان های شنبه: مطالعات بد، واکسیناسیون ۵ تا ۱۲ سالگی، و دوران کودکی


جیمز هدرز، در اقیانوس اطلس، در مورد اینکه چگونه خانه کارت هایی که مطالعات ایورمکتین بر اساس آن ساخته شده است، احتمالاً اساس بسیاری از علم است.

کاترین وو، در اقیانوس اطلس، با یک پرسش و پاسخ با متخصص اطفال و محقق واکسن سالی برمار در مورد واکسیناسیون کودکان.

نسرین الوان، در مجله پزشکی بریتانیا (BMJ)، در مورد اینکه چگونه دوران کودکی در طول همه گیری همه گیر منجر به شکست دولت ها در محافظت از کودکان شده است صحبت می کند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر