داستان های شنبه: حالا چی؟


اد یونگ، در اقیانوس اطلس، به این فکر می کند که اکنون باید چه کار کنیم؟

      

داستان های مرتبط

  • داستان های شنبه: فرسودگی شغلی مراقبت های بهداشتی و ویروس میکسوم خرگوش
  • داستان های شنبه: انواع جدید و علل بالقوه کووید طولانی
  • داستان شنبه: فقط یک. شما کووید طولانی نمی خواهید