داستان های شنبه: بومی و ژاپن


آریس کاتزوراکیس، در طبیعت، در مورد معنای واقعی کلمه بومی

هیتوشی اوشیتانی، در نیویورک تایمز، در مورد آنچه ژاپن در رویکرد خود به بیماری همه گیر به درستی دست یافته است.
عکس توسط https://www.flickr.com/photos/reggiepen/ – https://www.flickr.com/photos/reggiepen/17025277650/، CC BY 2.0، https://commons.wikimedia.org/w/ index.php?curid=67128875

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر