داستان های شنبه: اعداد طولانی کووید، آبله میمون ها، و چگونه یک مدرسه موفق شد به طور کامل از COVID


Gideon MK، در Medium، اعداد پیرامون لانگ کووید را بررسی می‌کند.

کای کوپفرشمیت، در نیویورک تایمز، در مورد مبارزه با آبله میمون بدون همجنسگراهراسی.
آبروم، مدرسه کوچکی در تگزاس که موضوع توئیتر ویروسی آن در تاسمانی تایمز تجدید چاپ شد، در مورد اینکه چگونه مدرسه آنها از همان ابتدا از ابتلا به کووید جلوگیری کرده است.