داستان های شنبه: ارسال از ER، و آنچه بعد از Omicron می آید


لیزا آگربا، در مکلینز، با دکتر کاشف پیرزاده در مورد بحران اورژانس کانادا مصاحبه می کند.

Kai Kupferschmidt، در Science، در مورد آنچه بعد از Omicron می آید

      

داستان های مرتبط

  • داستان های شنبه: انواع واکسن های اثبات شده، تنفس چه کسی و BA.5
  • داستان های شنبه: وانمود کردن و همه گیری چند موجی
  • داستان های شنبه: حالا چی؟