داستان های شنبه: آرون راجرز، پاسپورت واکسن، و ایمن سازی پزشکان


کریم عبدالجبار، در سایه مازاد خود، در مورد آسیب هایی که آرون راجرز به کل ورزش حرفه ای وارد کرده است.

آرتور شفر در گفت‌وگو با «مناظره‌های سلامت» درباره جنبه‌های اخلاقی و حقوقی پاسپورت واکسن.

اندرو مک‌کری و آندریاس لوباسیس، در CMAJ، موضوع واکسیناسیون را به عنوان یک الزام اجباری برای تمرین حضوری پزشکی مطرح می‌کنند.

[It’s that time of year again, and should any of you like to donate to my Movember fundraising, here’s the link]

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر