خبر خوب برای بازنشستگانگزارش کردن صدای ایران به گزارش اختازانیوز به نقل از ایرنا؛ نمایندگان مجلس مقرر کردند بیمه شده ای که بیش از ۵ سال و کمتر از ۱۰ سال بازنشسته شده باشد، می تواند با پرداخت کسری ماه یا سال تا ۱۰ سال به نرخ روز از مزایای حقوق یا مستمری بازنشستگی استفاده کند.

پرداخت حقوق بازنشستگانی که سابقه پرداخت حق بیمه آنها بیش از ۵ سال و کمتر از ۱۰ سال باشد.

نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳ مردادماه) با الحاق تبصره ای به ماده ۶ طرح انتقال سوابق بیمه ای یا مستمری بین صندوق های بازنشستگی موافقت کردند که بر اساس آن در صورت سابقه پرداخت حق بیمه اگر فرد بازنشسته ای بیش از ۵ سال و کمتر از ۱۰ سال سن داشته باشد، بیمه شده می تواند با پرداخت اقساط ماهانه یا سالانه تا ۱۰ سال به نرخ روز از مزایای حقوق یا مستمری بازنشستگی استفاده کند.