خبر برنامه ریزی برای ترور بولتون و سلمان رشدی؛ با احیای برجام، این غیر قابل باور است


گزارش کردن صدای ایراناز دنیای اقتصاد، عباس عبدی در پاسخ به حمله به سلمان رشدی وی نوشت: من طرفدار تئوری توطئه نیستم، اما همزمانی خبر برنامه ریزی برای ترور بولتون و ترور سلمان رشدی همزمان با مذاکرات احیای برجام برای من غیر قابل باور است.

عباس عبدی: خبر برنامه ریزی برای ترور بولتون و سلمان رشدی  غیر قابل باور است