جشن کوئینز در ۲۲ تا ۳۱ ژوئیه باز می گردد


رستوران‌های گاستون شرکت‌کننده:
-درخت بطری
-دریفت در دریاچه ویلی
-کوزینا استیا
-رستوران موروثی
-استیک خانه سنگی قدیمی

جزئیات بیشتر در اینجا

The post جشن کوئینز در ۲۲ تا ۳۱ ژوئیه بازگشت اولین بار در مجله Gaston Alive ظاهر شد.