جام رهبر ۲۰۲۱


شکاف ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ قبل از ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ بازگشت شنبه یکشنبه مجموع
تیم ۲۱ – مونتین، استیسی، استوکدیل، میلز ۵ ۷ ۷ ۷ ۵ ۹ ۶ ۹ ۹ ۶۴ ۸ ۷ ۸ ۷ ۵ ۷ ۴ ۵ ۸ ۵۹ ۱۲۳
تیم ۱۲ – بروکس، لدبیتر، مولن، پین ۷ ۸ ۷ ۷ ۴ ۸ ۶ ۹ ۸ ۶۴ ۷ ۸ ۷ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۹ ۶۱ ۱۲۵
تیم ۲۳ – فینچام، هانکینز، ویتال، شورت ۷ ۸ ۶ ۶ ۶ ۷ ۴ ۸ ۷ ۵۹ ۱۰ ۸ ۸ ۸ ۶ ۶ ۶ ۶ ۸ ۶۶ ۱۲۵
تیم ۱۶ – موریسون، تاونسند، هتفیلد، براتن ۶ ۸ ۶ ۷ ۷ ۷ ۶ ۹ ۸ ۶۴ ۸ ۷ ۷ ۸ ۶ ۶ ۶ ۶ ۸ ۶۲ ۱۲۶
تیم ۲۲ – کازول، فلچر، دگارلایس، تریپلت ۶ ۸ ۶ ۷ ۷ ۹ ۵ ۷ ۹ ۶۴ ۸ ۶ ۹ ۵ ۸ ۶ ۶ ۶ ۸ ۶۲ ۱۲۶
تیم ۲۴ – وینسلو، هوسی، کلوتیر، کیت ۶ ۹ ۷ ۶ ۷ ۶ ۵ ۸ ۹ ۶۳ ۷ ۸ ۸ ۶ ۶ ۶ ۶ ۸ ۸ ۶۳ ۱۲۶
تیم ۱۴ – هاس، ب. زیون، اشمیت، بندر ۶ ۱۰ ۵ ۸ ۵ ۶ ۵ ۸ ۷ ۶۰ ۷ ۸ ۸ ۷ ۵ ۷ ۷ ۸ ۱۰ ۶۷ ۱۲۷
تیم اول – بروکر، گوردون، اسکوپیو، هاپر ۷ ۱۰ ۶ ۸ ۶ ۶ ۶ ۸ ۹ ۶۶ ۸ ۷ ۸ ۶ ۶ ۶ ۷ ۷ ۷ ۶۲ ۱۲۸
تیم ۶ – مالسون، هارگیت، سانچز، هیل ۸ ۸ ۴ ۹ ۷ ۸ ۵ ۸ ۷ ۶۴ ۹ ۶ ۷ ۷ ۶ ۶ ۷ ۷ ۹ ۶۴ ۱۲۸
تیم ۱۰ – Seitz، Hare، Thompson، Voss ۷ ۹ ۴ ۸ ۷ ۸ ۶ ۸ ۹ ۶۶ ۷ ۷ ۱۰ ۷ ۶ ۷ ۶ ۶ ۸ ۶۴ ۱۳۰
تیم ۱۵ – استراون، پترسون، در زیون ها، همیل ۸ ۹ ۶ ۷ ۷ ۸ ۷ ۹ ۸ ۶۹ ۸ ۸ ۶ ۷ ۴ ۸ ۶ ۷ ۷ ۶۱ ۱۳۰
تیم ۲۰ – دیبولد، رامپون، دایسون، تی میناتل ۷ ۱۰ ۶ ۶ ۷ ۷ ۵ ۱۰ ۹ ۶۷ ۸ ۸ ۷ ۷ ۴ ۷ ۶ ۷ ۹ ۶۳ ۱۳۰
تیم ۱۷ – سنت کلاری، وترولف، آر. توماس، سایدز ۸ ۸ ۵ ۸ ۶ ۸ ۵ ۸ ۶ ۶۲ ۹ ۷ ۷ ۹ ۶ ۷ ۶ ۸ ۹ ۶۸ ۱۳۰
تیم دوم – مناتل، فوسکونی، کرانفورد، گیپسوم ۷ ۱۰ ۶ ۷ ۶ ۷ ۷ ۱۰ ۷ ۶۷ ۸ ۷ ۹ ۷ ۶ ۷ ۶ ۶ ۸ ۶۴ ۱۳۱
تیم ۹ – الیوت، وود، ال. جانسون، بومونت ۹ ۹ ۶ ۷ ۶ ۷ ۶ ۱۰ ۸ ۶۸ ۸ ۶ ۸ ۸ ۵ ۸ ۶ ۶ ۱۰ ۶۵ ۱۳۳
تیم ۱۳ – بی پیرس، معاون، داستان، گلوله ۷ ۸ ۵ ۱۰ ۷ ۶ ۵ ۱۰ ۸ ۶۶ ۸ ۷ ۸ ۸ ۶ ۸ ۵ ۸ ۹ ۶۷ ۱۳۳
تیم ۲۵ – باسین، باستر، لیون ۸ ۸ ۶ ۷ ۸ ۶ ۶ ۹ ۱۰ ۶۸ ۹ ۷ ۷ ۸ ۶ ۶ ۶ ۸ ۸ ۶۵ ۱۳۳
تیم ۵ – راندگارد، دورن، شواندا، دان ۸ ۹ ۶ ۷ ۶ ۷ ۶ ۱۱ ۱۱ ۷۱ ۸ ۷ ۸ ۷ ۵ ۶ ۵ ۸ ۹ ۶۳ ۱۳۴
تیم ۳ – گسکینز، پدگو، فولر، متز ۷ ۱۰ ۷ ۸ ۶ ۷ ۷ ۹ ۹ ۷۰ ۷ ۷ ۷ ۷ ۶ ۸ ۶ ۸ ۹ ۶۵ ۱۳۵
تیم ۴ – باسکرویل، رمزی، تارنوفسکی، ادی ۸ ۹ ۶ ۸ ۸ ۷ ۵ ۹ ۱۰ ۷۰ ۸ ۷ ۶ ۸ ۴ ۸ ۶ ۸ ۱۰ ۶۵ ۱۳۵
تیم ۷ – هوگاندام، وایت، جانستون، پول ۸ ۹ ۶ ۷ ۷ ۷ ۵ ۱۲ ۹ ۷۰ ۹ ۷ ۷ ۷ ۶ ۸ ۵ ۷ ۹ ۶۵ ۱۳۵
تیم ۱۱ – اونوفریو، شلیک، دیویدسون، اولکوفسکی ۸ ۱۰ ۶ ۸ ۷ ۷ ۶ ۱۰ ۸ ۷۰ ۷ ۸ ۷ ۶ ۶ ۹ ۶ ۷ ۱۲ ۶۸ ۱۳۸
تیم ۱۸ – تی پیرس، ای. توماس، منگر، مینیش ۸ ۱۰ ۳ ۸ ۶ ۸ ۷ ۱۰ ۹ ۶۹ ۸ ۸ ۷ ۸ ۶ ۸ ۵ ۱۰ ۹ ۶۹ ۱۳۸
تیم ۱۹ – گودیسون، کامپرسیو، کلیفتون، بی. جانسون ۸ ۸ ۶ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۹ ۹ ۷۴ ۷ ۷ ۷ ۹ ۶ ۸ ۴ ۸ ۹ ۶۵ ۱۳۹
تیم ۸ – کروم، کارابالو، اوبراین، لیمن ۶ ۱۰ ۶ ۸ ۸ ۸ ۶ ۹ ۹ ۷۰ ۹ ۸ ۸ ۸ ۸ ۷ ۵ ۷ ۱۱ ۷۱ ۱۴۱

جام پست کاپیتان ۲۰۲۱ در MCCS Cherry Point آغاز شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر