تو از اندازه پیراهن من بزرگتر هستی/ سعید بیابانکی


صدای ایران– شعر زیر سروده شده است سعید بیابانکی شاعر توانا و توانای کشورمان با این عنوان:

چه چیزی در جام ذهنم ریختی؟
که عقل و دین مانند داستان فراموش شده است

تو از مساحت پیراهن من بزرگتر هستی
ببین تو از آغوش من بیرون نیامدی

شب در چراغ الکلی من چه ریختی؟
که نیمی از دور و نیمه دور هستم

الان خوابیدن و بیدار شدن خیلی خوبه
بس است که نوشیدم… مشروب نمیخورم

توروخدا نپرید من مستم
رفقا، پنبه را در گوش من فشار دهید

مثل بار امانت که بار سنگینی است
سرت بار گرانی است که روی دوشم مانده است…

P/Q