تول چیست؟
تلگیری یکی از روش های درمانی رایج و موثر در طب قدیم و طب سنتی است که به عنوان اثری هنرمندانه و مؤثر، تأثیر آنی دارد و به سرعت درد و ناراحتی بیمار را از بین می برد. این کشور پهناور رایج است و در هر قبیله و شهری به نام خوانده می شود. بدیهی است که از نظر تعداد مخاطبان او و بیشترین شهرت در این مورد، نام «تل» می آید، اما در شهرها و استان های دیگر نام هایی مانند دونگیری…گریت معروف است.