تامین معیشت و اشتغال زایی برای مرزنشینان اولویت همه نهادهاستگزارش کردن صدای ایراندر این جلسه پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سه محور «شفاف سازی و قانونی شدن تجارت مرزی»، «ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه تجارت قانونی در مرزها» و «ایجاد اشتغال». با هدف تأمین زندگی مناسب برای ساکنان مناطق مرزی». پیشنهاد و تصویب شد.

این پیشنهاد با هدف افزایش حاکمیت دولت و ساماندهی پدیده کولبری و مقابله با آثار زیانبار اجتماعی، انسانی و اقتصادی شیوه های غیرقانونی جابجایی کالا از مرزها به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت رسید.

تامین معیشت و اشتغال زایی برای مرزنشینان اولویت همه دستگاه هاست

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت سالم سازی تجارت مرزی و حمایت از فعالیت های قانونی و مقابله با آسیب ها و تبعات اجتماعی و اقتصادی شیوه های نادرست جابجایی کالا، گفت: تامین معیشت و اشتغال زایی برای مرزنشینانی که همواره حافظان غیور اسلام بوده اند. جمهوری ایران اولویت همه نهادها از جمله دولت است، بنابراین هرگونه تصمیم در این زمینه باید پشتیبان معیشت پایدار و سالم مرزنشینان باشد و منجر به ساماندهی و انضباط تجارت مرزی شود.

به گزارش صدای ایران، در این جلسه موضوع رسیدگی به وضعیت مجتمع تولید نیشکر هفت تپه نیز در دستور کار قرار گرفت. با توجه به آثار مثبت و سازنده تصمیمات و اقدامات موقت دولت در سال گذشته برای ساماندهی و بهبود عملکرد این مجموعه، اعضا بر آن شدند تا اقدامات لازم از جمله دائمی کردن مقررات را به منظور تداوم فعالیت تولیدی، تضمین کنند. منافع کارگران و تعیین وضعیت مالکیت نیشکر هفت تپه. بودن