به دور از مداخله خارجی می توان به صلح و ثبات دست یافتگزارش کردن صدای ایرانناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتر خود نوشت: مشارکت برای صلح و وحدت در برابر یکجانبه گرایی، منطقه ما به جای اتحادهای جعلی و سیستم های دفاعی ناکارآمد، نیازمند دوستی و همکاری منطقه ای برای تامین امنیت جمعی است.

در ادامه این پیام آمده است: صلح، ثبات و توسعه مشترک با گفت وگو و همکاری جمعی و به دور از دخالت بیگانگان حاصل می شود.