برنامه پخش مسابقات جهانی کشتی آزاد صربستان


برنامه مسابقات جهانی کشتی آزاد صربستان

چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۸: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

پنج شنبه ۲۴ شهریور ماه:

ساعت ۱۳ تا ۱۷: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰ (امیرمحمد یزدانی) ۷۹ (محمد نخودی) ۸۶ (حسن یزدانی) و ۱۲۵ (امیرحسین زارع) کشتی آزاد

ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کشتی آزاد

جمعه ۲۵ شهریور ماه:

ساعت ۱۳ تا ۱۷: مسابقات مقدماتی اوزان ۷ (علیرضا سرلک) ۷۴ (یونس امامی) و ۹۲ (کامران قاسم پور) کشتی ۵ کشتی آزاد و شانس مجدد مسابقات روز قبل

ساعت ۱۹:۱۵ ۲۰:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۰ (امیرمحمد یزدانی) ۷۹ (محمد نخودی) ۸۶ (حسن یزدانی) و ۱۲۵ (امیرحسین زارع) کشتی آزاد

شنبه ۲۶ شهریور ماه:

ساعت ۱۳ تا ۱۷: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ (رضا اطری) ۶۵ (رحمان عموزاد) و ۹۷ (محمدحسین محمدیان) کشتی آزاد و شانس مجدد مسابقات قبل

ساعت ۱۹:۱۵ ۲۰:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ (علیرضا سرلک) ۷۴ (یونس امامی) و ۹۲ (کامران قاسم پور) کشتی آزاد

یکشنبه ۲۷ شهریور ماه:

ساعت ۱۹ تا ۲۰: مسابقات شانس مجدد اوزان اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱ (رضا اطری) ۶۵ (رحمان عموزاد) و ۹۷ (محمدحسین محمدیان) کشتی آزاد